STATUT

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA

„FART”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Miłośników Tańca ,,FART’’ i zwane jest w dalszej części statutu SMT.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach   ( Dz.U. 01.79/2001 poz. 855) i posiada osobowość prawną.

§3

SMT jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§4

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§5

Terenem działania SMT jest obszar kraju, zaś siedziba mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy Studiu Tańca ,,Fart’’ Adama Węsławskiego.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci, znaków organizacyjnych, odznak, materiałów reklamowych i promocyjnych zgodnie z obowiązującym w zakresie przepisami.

§7

Działalność SMT opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§8

Dla właściwego realizowania swych celów stowarzyszenie może współdziałać z organizacjami w obszarze kraju, ale także oraz poza jego granicami.

                                                                             

Rozdział II

Cele i środki działania

§9

Celem SMT jest:

 1. Podnoszenie poziomu kultury życia codziennego przez upowszechnianie tańca współczesnego.

 2. Oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego i społecznego przez popularyzację innych form tanecznych.

 3. Popieranie i stwarzanie warunków do rozwoju artystycznego ruchu tanecznego jako jednej z dziedzin sztuki.

 4. Rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie zamiłowania do sztuki tanecznej przez uczestniczenie w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej.

 5. Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 6. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych.

 7. Zwalczanie patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży.

§10

SMT realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, młodzieżowym i społecznymi oraz środowiskami twórczymi w zakresie planowania i realizacji rozwoju amatorskiego ruchu tanecznego oraz kultury taneczne.

 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej w tym organizowanie obozów i kursów.

 3. Organizowanie imprez artystycznych, turniejów tanecznych, festiwali, konkursów, przeglądów i innych imprez o podobnym charakterze.

 4. Rozwijanie i wykorzystywanie fachowej informacji i dokumentacji w dziedzinie ruchu tanecznego.

 5. Współpraca z innymi organizacjami kulturalnymi w kraju i za granicą.

 6. Kwalifikowanie członków SMT do udziału w imprezach, zjazdach, kongresach w kraju i za granicą.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie dzielą się na:

 • Zwyczajnych

 • Wspierających

 • Honorowych

§12

Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec, który pragnie wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów SMT i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do SMT.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • Czynnego i biernego wyboru do władz SMT,

 • Udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków,

 • Udziału w zebraniach, obozach i imprezach artystycznych na zasadach określonych przez Zarząd SMT,

 • Mogą otrzymywać pomoc od władz stowarzyszenia w realizacji swoich statutowych działań.

§14

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane lub współdziałające w realizacji programu stowarzyszenia, które zadeklarują pomoc finansową lub rzeczową i zostaną przyjęci przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§15

Członkowie wspierający maja prawo do:

 • Korzystania z uprawnień wynikających z działalności statutowej,

 • Zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz stowarzyszenia,

 • Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§16

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§17

Członkowie SMT są zobowiązani do:

 • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SMT i powszechnie obowiązującego prawa,

 • Aktywnego udziału i realizacji celów statutowych SMT,

 • Przestrzegania norm współżycia społecznego i organizacyjnego,

 • Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków ( nie dotyczy członków honorowych).

§18

Przyjmowanie i skreślanie z listy członków SMT następuje na podstawie uchwały Zarządu SMT.

§19

Członkostwo wygasa przez:

 • Skreślenie z listy na skutek nieopłacania składek członkowskich przez okres 4 miesięcy,  po uprzednim upomnieniu.

 • Dobrowolne wystąpienie z SMT zgłoszone na piśmie.

 • Naruszenie postanowień statutowych.

 • Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych.

 • Śmierć członka lub utratę osobowości prawnej.

§20

Od uchwały Zarządu SMT o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania w terminie 21 dni od daty pisemnego powiadomienia Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze SMT

§21

Władzami SMT są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd SMT

 3. Komisja Rewizyjna

§22

Władze SMT funkcjonują według następujących zasad:

 1. Kadencja władz trwa 4 lata.

 2. Uchwały władz SMT podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 3. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków SMT.

§23

Najważniejszą władzą jest Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny i jest zwoływane przez Zarząd.

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się co roku.

Zwyczajne zebranie członków jest prawomocne przy obecności 1/2 członków w pierwszym terminie i 1/3 w drugim terminie.

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków SMT należy:

 • Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej SMT,

 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 • Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 • Wybór członków Zarządu w liczbie 5 osób oraz określenie ich funkcji oraz wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób,

 • Uchwalenie przedmiotu obrad Walnego Zebrania Członków i regulaminu Komisji Rewizyjnej,

 • Uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,

 • Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

 • Podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

 • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu SMT.

§25

W Walnym Zebraniu SMT z głosem stanowiącym mogą brać udział wszyscy członkowie stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu SMT z głosem doradczym mogą brać udział:

- członkowie wspierający,

- zaproszeni goście.

§26

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem.

§27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 członków SMT.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być zgłoszony na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.

§28

Do kompetencji Zarządu należy:

 • Reprezentowanie SMT na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 • Bieżące kierowanie działalnością SMT zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,

 • Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

 • Zatwierdzanie budżetu,

 • Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

 • Zarządzanie majątkiem i finansami SMT,

 • Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z realizacji programu działania,

 • Powoływanie swoich komisji,

 • Przyjmowanie nowych członków.

§29

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej lub inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§30

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • Badanie całokształtu działalności statutowej SMT,

 • Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych,

 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

 • Składanie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium,

 • Występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

                                                                              

Rozdział V

Majątek SMT

§32

Majątek SMT stanowią fundusze.

Na fundusze SMT składają się:

- wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

- darowizny i zapisy,

- wpływy z działalności statutowej,

- dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury zlecane SMT,

- dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

- inne wpływy.

§33

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej SMT ustala Zarząd SMT.

§34

Oświadczenia w sprawach majątkowych SMT składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes zarządu i skarbnik zarządu.

Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza zarządu.

§35

Do zaciągania zobowiązań do wysokości kwoty określonej przez Zarząd upoważniony jest prezes lub dwóch uprawnionych członków zarządu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie SMT

§36

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązaniu SMT podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Zmiany statutowe stają się prawomocne po wpisaniu ich do rejestru stowarzyszeń.

§37

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu SMT Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku SMT i powoła Komisję Likwidacyjną.

§38

W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie Ustawa o działalności prawnej stowarzyszeń z dnia 07.04.1989 ( tekst jednolity Dz.U.nr 79/2001 poz. 855).

© 2016 - Studio Tańca "FART"

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Google Places Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now