REGULAMIN

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA „FART”

WSPÓŁDZIAŁAJĄCEGO ZE STUDIEM TAŃCA „FART”

 

§1

Członkiem SMT „FART” oprócz rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne mogą być także osoby, które ukończyły 16 lat ( rodzic dziecka tańczącego w zespole automatycznie zostaje wpisany na listę stowarzyszenia).

§2

Każdy członek stowarzyszenia ma obowiązek terminowego uiszczania składek w określonej kwocie      (do 15 każdego miesiąca). Składki obowiązują przez cały rok kalendarzowy.  O terminie i wysokości składek decyduje zarząd po uprzednim zasięgnięciu opinii członków stowarzyszenia.

§3

Po okresie próbnym (miesiąc uczestnictwa dziecka w zespole) rodzic zobowiązany jest do wpłaty kwoty jednorazowej (wpisowe) na rzecz stowarzyszenia.

O wysokości wpisowego decyduje zarząd SMT „FART”.

§4

Wszystkie stroje i rekwizyty należą do zespołu i stanowią majątek stowarzyszenia. Z chwilą odejścia   z zespołu każda osoba jest zobowiązana do zwrotu własności stowarzyszenia.

§5

W przypadku zniszczenia, zgubienia lub niekonsultowanej interwencji własnej (przeróbka) majątku stowarzyszenia (stroje, rekwizyty) koszty odtworzenia ponoszą rodzice konkretnego dziecka                 (zgodnie z cennikiem materiałów i usług).

§6

Każdy członek zespołu tanecznego ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, obozach, szkoleniach     i pokazach organizowanych przez SMT „FART” lub Studio Tańca „Fart”. Członkowie oraz rodzice zobowiązani są także do przekazania harmonogramu planowanych wycieczek lub imprez szkolnych na ręce nauczyciela tańca, choreografa Adama Węsławskiego.

Jednocześnie należy poinformować o ewentualnej nieobecności na ważnych dla wizerunku zespołu imprezach (przeglądy, festiwale, imprezy okolicznościowe itp.) z miesięcznym wyprzedzeniem.

§7

W przypadku nieterminowego zgłoszenia nieobecności dziecka w występach, wyjazdach, przeglądach, festiwalach rodzic ponosi koszty związane z wcześniejszym, zaplanowanym uczestnictwem dziecka w imprezie (koszty wpisowego – festiwal, koszt autokaru, koszty ewentualnego wyżywienia).

§8

Członkowie zespołu maja obowiązek czynnego uczestnictwa w działalności zespołu, a co za tym idzie również stowarzyszenia.

§9

W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu Zarząd może podjąć następujące decyzje:

- upomnienie ustne,

- upomnienie pisemne,

- nałożenie kary pieniężnej ( decyzją walnego zgromadzenia)

- nagana pisemna z powiadomieniem szkoły lub uczelni,

- wykluczenie ze stowarzyszenia i zespołu.

§10

Opłata za zajęcia taneczne w zespole tanecznym jest kwotą stałą ( obowiązuje okres roku szkolnego – do 15 każdego miesiąca). O wysokości kwoty decyduje prowadzący zajęcia – Adam Węsławski.

 

Zarząd SMT „FART”

© 2016 - Studio Tańca "FART"

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now